ECZACIBAŞI EVİTAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİL UYGULAMA KULLANIMINA YÖNELİK KULLANICI AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz ve velisi / vasisi / temsilcisi olduğunuz kısıtlıların ve reşit olmayanların kişisel verileri, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 342299-5 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Eczacıbaşı Blok No: 5 Şişli / İstanbul adresinde bulunan Eczacıbaşı Evital Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ( “Şirket” ) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “KVKK” ) hükümleri kapsamında ve işbu Mobil Uygulama Kullanımına Yönelik Kullanıcı Aydınlatma Metni ( “Aydınlatma Metni” ) çerçevesinde işlenmektedir.

Şirketimiz, gizliliğinize ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymakta ve sizinle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi ve velisi / vasisi / temsilcisi olduğunuz kısıtlıların ve reşit olmayanların kişisel verilerini KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte ve söz konusu verilerin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz tarafından sunulan [•] mobil uygulamasına ( “Mobil Uygulama” ) üyeliğiniz ve bu kapsamda Şirketimizin ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin başvuru, satış ve/veya satış sonrası destek faaliyetleri çerçevesinde üyemiz ve/veya kısıtlı ve/veya reşit olmayan kullanıcımız olmanız halinde toplanan kişisel verilerin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, yalnızca Şirketimizin veri sorumlusu hukuki statüsü ile gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri ile sınırlı şekilde hazırlanmıştır. Öte yandan Şirketimiz, Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen uzaktan sağlık bilgi sistemi (USBS) lisansı dolayısıyla tabi olduğu yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri işleyen hukuki statüsüne haiz olup Şirketimizin söz konusu hukuki statüsünden kaynaklı tabi olduğu ilgili mevzuat kapsamında kendisine atfedilen yükümlülükler dışında ek bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ilgili yasal düzenlemeler uyarınca uzaktan sağlık hizmetlerinin sunulmasına yönelik taleplerinizi / şikayetlerinizi doğrudan uzaktan sağlık hizmetini sunan sağlık tesislerine ve/veya sağlık meslek mensuplarına yönlendirmeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz ve velisi / vasisi / temsilcisi olduğunuz kısıtlıların ve reşit olmayanların kişisel verileri, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Mobil Uygulama, https://evital.com.tr/ başta olmak üzere Şirketimizin internet siteleri, matbu formlar, çağrı merkezi, e-posta, SMS, telefon, kargo / posta, Şirketimizin genel merkez karşılama bankoları, talep / şikayet platformları, çevrim içi görüşme / iletişim platformları, Şirket içi bilişim sistemleri ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgili 3. kişilere ait entegre sistemler ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ile Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları ve Hukuki Sebepleri

3.1. Mobil Uygulama’ya Üye Olan Kişiler Bakımından:
Mobil Uygulama’ya üyelik oluşturulması / yönetilmesi / sonlandırılması yönetimi; üyelerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik sağlık meslek mensupları ile en uygun eşleştirmelerin yapılması yönetimi; memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere üyelik ilişkileri ve üye memnuniyeti yönetimi; bilgi güvenliği yönetimi; ürün / hizmet / süreç iyileştirme de dahil kalite standartları yönetimi; zorunlu iletişim yönetimi; saklama ve arşiv yönetimi; denetim ve iç denetim yönetimi; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile Şirket’in taraf olduğu ve/veya ilişkili olduğu uyuşmazlık işlemlerinin (örn. dava, icra, arabuluculuk) yürütülmesi de dahil hukuk ve danışmanlık işleri yönetimi; topluluk şirketlerimizin politikalarına ve prosedürlerine uyum kapsamında iletişim, denetim ve raporlama yönetimi; operasyon yönetimi süreçleri ile yalnızca diyetisyenler ve psikologlar tarafından sunulacak uzaktan ve/veya yüz yüze sağlık hizmetlerine ilişkin faaliyetler ile sınırlı olmak üzere çevrimiçi ve/veya fiziki randevu oluşturulması, değişikliği ve iptali yönetimi; randevu bilgilendirme ve hatırlatma yönetimi; mesafeli satış sözleşmesinin kurulması da dahil ürün ve hizmet başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması yönetimi; fatura tanzimi / tadili / iptali, ödeme ve tahsilat ile diğer muhasebe ve finans işlemleri yönetimi süreçleri ve yalnızca açık rızanızın bulunması halinde fiziki ve/veya elektronik ortam vasıtasıyla gerçekleştirilecek (i) Şirketimiz ile Şirketimiz ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin tanıtılması ve bunlara ilişkin bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması faaliyetleri, (ii) Şirketimizin marka tanınırlığının / bilinirliğinin arttırılması faaliyetleri, (iii) üye kazanımı veya mevcut üyelerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek faaliyetler, (iv) pazarlama analiz çalışmaları (örn. profilleme, segmentasyon, hedefleme, yeniden hedefleme, veri zenginleştirme), (v) kampanya / pazarlama performanslarının ölçümü ve raporlanması faaliyetleri, (vi) sosyal medya iletişim ve etkileşim faaliyetleri ve (vii) reklam, kampanya, teklif, tanıtım, anket, çekiliş, yarışma, etkinlik, promosyon, ticari elektronik iletişim ve sair doğrudan ve/veya dolaylı kişiye özel / kitlesel pazarlama faaliyetleri ( “Pazarlama Faaliyetleri” ) kapsamında toplanan ve işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel veri kategorilerinde yer alan sınırlı kişisel verilerinizin toplanmasının ve işlenmesinin amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Kişisel Veri KategorisiKişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri
Kimlik Verisi

Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mobil Uygulama Üyeliği Oluşturulması / Yönetimi / Sonlandırılması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Bu kategorideki kişisel verileriniz yukarıdaki, kişisel veri işleme şartlarına dayanılamayan hallerde ancak KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Verisi

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mobil Uygulama Üyeliği Oluşturulması / Yönetimi / Sonlandırılması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Bu kategorideki kişisel verileriniz yukarıdaki, kişisel veri işleme şartlarına dayanılamayan hallerde ancak KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayet / Öneri Verisi

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mobil Uygulama Üyeliği Oluşturulması / Yönetimi / Sonlandırılması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Müşteri İşlem Verisi

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mobil Uygulama Üyeliği Oluşturulması / Yönetimi / Sonlandırılması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Bu kategorideki kişisel verileriniz, yukarıdaki kişisel veri işleme şartlarına dayanılamayan hallerde ancak KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuki İşlem Verisi

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Görsel ve İşitsel Veri

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mobil Uygulama Üyeliği Oluşturulması / Yönetimi / Sonlandırılması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İşlem Güvenliği Verisi

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mobil Uygulama Üyeliği Oluşturulması / Yönetimi / Sonlandırılması
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Lokasyon Verisi

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri

  Sağlık ve cinsel hayat verileriniz, KVKK’nın 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının (b) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve (d) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Sağlık ve cinsel hayat verileriniz ayrıca üyelerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik sağlık meslek mensupları ile en uygun eşleştirmelerin yapılması yönetimi, memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere üyelik ilişkileri ve üye memnuniyeti yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi, ürün / hizmet / süreç iyileştirme de dahil kalite standartları yönetimi, zorunlu iletişim yönetimi, saklama ve arşiv yönetimi, denetim ve iç denetim yönetimi, operasyon yönetimi süreçleri ile yalnızca diyetisyenler ve psikologlar tarafından sunulacak uzaktan ve/veya yüz yüze sağlık hizmetlerine ilişkin faaliyetler ile sınırlı olmak üzere çevrimiçi ve/veya fiziki randevu oluşturulması, değişikliği ve iptali yönetimi, randevu bilgilendirme ve hatırlatma yönetimi ve ürün ve hizmet başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması yönetimi süreçleri çerçevesinde KVKK’nın 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca açık rızanıza istinaden ve açık rıza veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mobil Uygulama Üyeliği Oluşturulması / Yönetimi / Sonlandırılması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Sağlık ve cinsel hayat verileriniz, KVKK’nın 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca bulunması halinde Pazarlama Faaliyetleri çerçevesinde açık rızanıza istinaden ve açık rıza veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • *Önemli Not: KVKK’nın 28’inci madde hükmünde düzenlenen KVKK’nın uygulanmayacağı istisnai haller uyarınca özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi ve bu kapsamda aktarılması açık rıza hukuki şartına tabi değildir.

  Pazarlama Verisi

  Bu kategorideki kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Bu kategorideki kişisel verileriniz ayrıca yukarıdaki kişisel veri işleme şartlarına dayanılamayan hallerde ancak KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • 3.2. Mobil Uygulama Üyesinin Velisi / Vasisi / Temsilcisi Olduğu Kısıtlılar ve Reşit Olmayanlar Bakımından:
  Üyelerimizin velisi / vasisi / temsilcisi oldukları kısıtlıların ve reşit olmayanların beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik sağlık meslek mensupları ile en uygun eşleştirmelerin yapılması yönetimi; kullanıcı ilişkileri ve kullanıcı memnuniyeti yönetimi; bilgi güvenliği yönetimi; ürün / hizmet / süreç iyileştirme de dahil kalite standartları yönetimi; saklama ve arşiv yönetimi; denetim ve iç denetim yönetimi; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile Şirket’in taraf olduğu ve/veya ilişkili olduğu uyuşmazlık işlemlerinin (örn. dava, icra, arabuluculuk) yürütülmesi de dahil hukuk ve danışmanlık işleri yönetimi; topluluk şirketlerimizin politikalarına ve prosedürlerine uyum kapsamında iletişim, denetim ve raporlama yönetimi; operasyon yönetimi süreçleri ile yalnızca diyetisyenler ve psikologlar tarafından sunulacak uzaktan ve/veya yüz yüze sağlık hizmetlerine ilişkin faaliyetler ile sınırlı olmak üzere çevrimiçi ve/veya fiziki randevu oluşturulması, değişikliği ve iptali yönetimi; randevu bilgilendirme ve hatırlatma yönetimi; ürün ve hizmet başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması yönetimi ve fatura tanzimi / tadili / iptali, ödeme ve tahsilat ile diğer muhasebe ve finans işlemleri yönetimi süreçleri kapsamında toplanan ve işlenen velisi / vasisi / temsilcisi olduğunuz kısıtlıların ve reşit olmayanların kişisel veri kategorileri ile söz konusu kişisel veri kategorilerinde yer alan velisi / vasisi / temsilcisi olduğunuz kısıtlıların ve reşit olmayanların sınırlı kişisel verilerinin toplanmasının ve işlenmesinin amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

  Kişisel Veri KategorisiKişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri
  Kimlik Verisi

  Velisi / vasisi / temsilcisi olduğunuz kısıtlıların ve reşit olmayanların bu kategorideki kişisel verileri, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Hukuki İşlem Verisi

  Velisi / vasisi / temsilcisi olduğunuz kısıtlıların ve reşit olmayanların bu kategorideki kişisel verileri, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri

  Velisi / vasisi / temsilcisi olduğunuz kısıtlıların ve reşit olmayanların bu kategorideki sağlık ve cinsel hayat verileri, KVKK’nın 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının (d) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Velisi / vasisi / temsilcisi olduğunuz kısıtlıların ve reşit olmayanların bu kategorideki sağlık ve cinsel hayat verileri, velisi / vasisi / temsilcisi olduğunuz kısıtlıların ve reşit olmayanların beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik sağlık meslek mensupları ile en uygun eşleştirmelerin yapılması yönetimi, kullanıcı ilişkileri ve kullanıcı memnuniyeti yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi, ürün / hizmet / süreç iyileştirme de dahil kalite standartları yönetimi, saklama ve arşiv yönetimi, denetim ve iç denetim yönetimi, operasyon yönetimi süreçleri ile yalnızca diyetisyenler ve psikologlar tarafından sunulacak uzaktan ve/veya yüz yüze sağlık hizmetlerine ilişkin faaliyetler ile sınırlı olmak üzere çevrimiçi ve/veya fiziki randevu oluşturulması, değişikliği ve iptali yönetimi, randevu bilgilendirme ve hatırlatma yönetimi ve ürün ve hizmet başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması yönetimi süreçleri çerçevesinde KVKK’nın 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca açık rızanıza istinaden ve açık rıza veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • 4. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması:
  Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize ve velisi / vasisi / temsilcisi olduğunuz kısıtlıların ve reşit olmayanların kişisel verilerine yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve kişisel verileriniz ve velisi / vasisi / temsilcisi olduğunuz kısıtlıların ve reşit olmayanların kişisel verileri KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerinde düzenlenen aktarıma yönelik şartların bulunmadığı hallerde yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen her bir kişisel veri kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz ve velisi / vasisi / temsilcisi olduğunuz kısıtlıların ve reşit olmayanların kişisel verileri, KVKK’nın 8’inci maddesine uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

 • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amacı başta olmak üzere kimlik, iletişim, talep / şikayet / öneri, müşteri işlem, hukuki işlem, işlem güvenliği, görsel ve işitsel, lokasyon ve pazarlama kişisel veri kategorilerinde yer alan sınırlı kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veri kategorisinde yer alan sağlık ve cinsel hayat verileri yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik hizmet sağlayıcı olarak hareket eden topluluk şirketlerimizin de dahil olduğu tedarikçilerimize (örn. hukuk danışmanları, denetim şirketleri, internet sitesi hizmet sağlayıcıları, aracı hizmet sağlayıcılar ile bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları),
 • ürünlere / hizmetlere ilişkin ödeme işlemlerinin planlanması ve/veya gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere kimlik ve müşteri işlem kişisel veri kategorilerinde yer alan belirli kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik bankalara, yetkilendirilmiş ödeme ve kart saklama kuruluşlarına ve ödeme sistemleri kuruluşlarına ,
 • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından iş birliği ilişkilerinin kurulması amacı başta olmak üzere kimlik, iletişim, talep / şikayet / öneri ve müşteri işlem kişisel veri kategorilerinde yer alan sınırlı kişisel verileri yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik iş ortaklarımıza ,
 • beslenme ve diyetetik ile psikoloji alanlarında uzaktan ve/veya yüz yüze sağlık hizmetlerinin sunulması amacı başta olmak üzere kimlik, iletişim, talep / şikayet / öneri ve müşteri işlem kişisel veri kategorilerinde yer alan sınırlı kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veri kategorisinde yer alan sağlık ve cinsel hayat verileri yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla sağlık hizmeti temin etmek istediğiniz yurt içinde yerleşik sağlık tesislerine ve sağlık meslek mensuplarına ,
 • topluluk şirketlerimizin politika ve prosedürlere uyum bakımından iletişim, denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya gerçekleştirilmesi amacı başta olmak üzere kimlik, iletişim, talep / şikayet / öneri, müşteri işlem, hukuki işlem ve işlem güvenliği kişisel veri kategorilerinde yer alan sınırlı kişisel veriler yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik topluluk şirketlerimize ,
 • olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Şirketimizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı başta olmak üzere kimlik, iletişim, talep / şikayet / öneri, müşteri işlem, hukuki işlem, işlem güvenliği, görsel ve işitsel, lokasyon ve pazarlama kişisel veri kategorilerinde yer alan sınırlı kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veri kategorisinde yer alan sağlık ve cinsel hayat verileri yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik potansiyel alıcılara, satıcılara veya işlemin muhatabı sair taraflara ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanlarına, danışmanlarına ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına ve
 • Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçları başta olmak üzere kimlik, iletişim, talep / şikayet / öneri, müşteri işlem, hukuki işlem, işlem güvenliği, görsel ve işitsel, lokasyon ve pazarlama kişisel veri kategorilerinde yer alan sınırlı kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veri kategorisinde yer alan sağlık ve cinsel hayat verileri yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (örn. mahkemeler, T.C. Sağlık Bakanlığı, İleti Yönetim Sistemi A.Ş.).
 • 5. KVKK Kapsamında Haklar:
  İlgili kişilerin KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildiririz:

 • kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda belirtilen haklara yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle* (örn. T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi / iş yeri adresi, cep telefonu / telefon / faks numarası, e-posta adresi) birlikte) İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yahut yukarıda açıklanan ve ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde veri sorumlusuna ait İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen kanallardan Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  * Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.